foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nauka języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego z nami to sama przyjemność!

 

 

REGULAMIN CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH 2018/2019 r.


1.    Centrum Kształcenia Języków Obcych jest niepubliczną placówką kształcenia, której celem jest prowadzenie kursów językowych dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci, w szczególności: kursów standardowych, kursów specjalistycznych, kursów przygotowujących do matury, kursów przygotowujących do egzaminów TOEiC, kursów konwersacyjnych, zajęć indywidualnych oraz kursów standardowych i specjalistycznych dla firm i instytucji.
2.    Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzenia kursów i dotyczy wszystkich kursów językowych organizowanych przez Centrum Kształcenia Języków Obcych, zwanego dalej „szkołą”.
3.    Osobą odpowiedzialną za kursy jest dyrektor szkoły (metodyk), do którego obowiązków należy organizacja kursów, rekrutacja słuchaczy, rekrutacja kadry pedagogicznej, przygotowanie planów zajęć i programu nauczania oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem kursów pod względem metodycznym oraz organizacyjnym.
4.    Cennik kursów na rok szkolny 2018/2019 wraz z terminami płatności stanowi integralną część regulaminu.

I  ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1.    Zajęcia na kursach odbywają się w systemie semestralnym. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Zimowy rozpoczyna się ww wrześniu i trwa do stycznia. Semestr letni rozpoczyna się w lutym i trwa do czerwca.
2.    Program kursów standardowych jest realizowany w ciągu 2 semestrów, co pozwala na ukończenie jednego poziomu zaawansowania.
3.    Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich oraz zagranicznych.  Dobór kadry jest uzależniony od profilu grupy i wieku słuchaczy. oraz dostępności kadry.
4.    Wszyscy  lektorzy to nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym oraz doświadczeniem w nauczaniu kursowym.
5.    Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.
6.    Kursy prowadzone są w grupach do 5 osób w przypadku zajęć w placówce, w grupach max 8 osobowych w przypadku Programu CKJOwa Szkoła.


II REKRUTACJA
1.    Kwalifikacja słuchacza do odpowiedniej grupy jest bezpłatna i odbywa się według następujących zasad:
a) na podstawie testu pisemnego i rozmowy z lektorem
b) na podstawie testu lub/i deklaracji co do poziomu w przypadku osób posiadających certyfikaty,
d) osoby, które nie uczyły się wcześniej języka dokonują jedynie wyboru terminów zajęć.
2.    Grupy kursowe są tworzone z uwzględnieniem stopnia zaawansowania, wieku, doświadczeń językowych i indywidualnych potrzeb ich uczestników.
3.    W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeniesienie słuchacza do innej grupy, w której są wolne miejsca. Przeniesienie do grupy o innym poziomie odbywa się po konsultacji z lektorem.

III REZERWACJA MIEJSCA
1.    Dokonanie zapisu na kurs odbywa się poprzez wypełnienie Karty Rejestracyjnej.
2.    Centrum Kształcenia Języków Obcych nie pobiera zaliczki.
3.    Rezerwację miejsca w grupie można odwołać najpóźniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu.
4.    Za datę rezygnacji z kursu uznaje się datę otrzymania przez szkołę pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Słuchacza obowiązuje miesięczne wypowiedzenie.
5.    W przypadku, gdy kurs zostanie przerwany z winy szkoły, słuchaczowi przysługuje zwrot należności za niezrealizowaną część kursu w wysokości wartości zajęć pozostałych do końca miesiąca.
6.    W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość dołączenia do już istniejących grup w trakcie trwania kursu. Słuchacz dokonuje opłaty tylko za taką ilość zajęć, która pozostała do przeprowadzenia w danym miesiącu.

IV OPŁATY
1.    Cena kursu uwzględnia zaplanowaną ilość godzin oraz materiały dydaktyczne przygotowywane przez lektorów.
2.    Płatności za kurs dokonuje się w systemie miesięcznym, obowiązuje opłata stała, miesięczna, określona przez Szkołę.
3.    Opłaty za kursy można dokonywać na rachunek bankowy, wskazany w umowie, najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca, lub osobiście u Dyrektora metodycznego szkoły.
4.    Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek szkoły.
5.    Po przekroczeniu terminu wpłaty naliczane będą ustawowe odsetki.
6.    W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności, co wymaga formy pisemnej.
7.    W przypadku niedokonania płatności w dodatkowym terminie słuchacz zostaje skreślony z listy uczestników kursu i traci prawo do uczestnictwa w zajęciach. Ponadto, słuchacz zostaje umieszczony w Krajowym Rejestrze Dłużników ERIF.
8.    W przypadku dokonywania płatności u Dyrektora Metodycznego szkoły, dowodem wpłaty jest druk KP lub rachunek uproszczony.
9.    Szkoła wystawia fakturę na życzenie słuchacza w terminie do 7 dni po dokonaniu płatności lub wpływu płatności na rachunek bankowy.
10.   Faktury wystawiane są na nazwisko uczestnika kursu, firmy kierującej na szkolenie lub nazwisko rodzica (opiekuna) w przypadku, gdy uczestnikiem kursu są dzieci.
11.    Cena kursu nie obejmuje kosztów podręczników. Uczestnicy kursów, na których wykorzystywany jest podręcznik i zeszyt ćwiczeń, zobowiązani są do zaopatrzenia się w potrzebne materiały. Słuchacze mogą zakupić podręczniki oraz inne materiały dydaktyczne za pośrednictwem szkoły.
12.    Ceny kursów nie uwzględniają cen egzaminów międzynarodowych TOEiC. Ceny wymienionych egzaminów są ustalane odgórnie przez ETS

V PRAWA I ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY
1.    Szkoła zobowiązuję się do przeprowadzenia zajęć w ilości przewidzianej dla danego rodzaju kursu i grupy wiekowej w odpowiednio wyposażonych salach.
2.    Lektorzy rzetelnie realizują program kursów przygotowany przez metodyka i przeprowadzają zajęcia zgodnie z jego wytycznymi.
3.    Lektorzy mają obowiązek przygotowywać i systematycznie przeprowadzać testy sprawdzające postępy słuchaczy oraz wewnętrzne egzaminy końcowe.
5.    W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym ze słuchaczami lub ich opiekunami.
6.    Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci tylko podczas zajęć na terenie sal wykładowych szkoły. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
7.    Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
8.    Szkoła gwarantuje ciągłość nauczania zastrzegając sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji zajęć w przypadku zmiany ilości słuchaczy w trakcie trwania kursu (poniżej 3 osób). W takich sytuacjach możliwe jest łączenie grup, zmiana dni i godzin zajęć, skrócenie czasu trwania zajęć lub podwyższenie opłaty za zajęcia od momentu wystąpienia zmiany.
9.    Szkoła ma prawo skreślenia słuchacza z listy uczestników kursu w przypadkach zachowań sprzecznych z normami współżycia społecznego (np. na wniosek lektora, jeśli słuchacz uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie lub lekceważący stosunek do lektorów lub pozostałych słuchaczy), rażąco narusza porządek szkoły, nietykalność cielesną innego słuchacza, lektora lub pracownika szkoły.
10.    Szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć zrobionych podczas trwania zajęć na stronie internetowej szkoły i w innych materiałach reklamowych.

VI  PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY
1.   W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach słuchacz ma prawo do bezpłatnych konsultacji z lektorem lub uczestnictwa w zajęciach w innej grupie (po ustaleniu terminu z lektorem). Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty, niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności.
2.    Słuchacze mają prawo do uczestniczenia w bezpłatnych warsztatach językowych, organizowanych przez CKJO.
4.    Postępy słuchaczy są systematycznie oceniane przez lektorów w formie stosownej do wieku i poziomu zaawansowania.
5.    Słuchacze otrzymują pisemną ocenę postępów na koniec każdego semestru, lub na życzenia słuchacza lub rodzica/opiekuna w trakcie semestru.
6.    Na koniec roku szkolnego słuchacze, którzy ukończyli dwa semestry nauki lub jeden poziom zaawansowania, otrzymują certyfikat ukończenia kursu.
7.    Słuchacz ma prawo do zgłaszania swoich uwag na temat jakości świadczonych usług przez szkołę w formie pisemnej i podczas rozmowy z uprawnionym przedstawicielem szkoły.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających na terenie sal wykładowych, na terenie budynku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
2.    Słuchacz lub rodzic/opiekun wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych słuchacza lub rodzica/opiekuna i dziecka do celów przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133 poz.883). Informacje przechowywane w bazie szkoły nie będą udostępniane osobom trzecim.
3.    Wraz ze złożeniem podpisów na Karcie Rejestracyjnej niniejszy Regulamin kształtuje treść stosunku prawnego (wzajemnych praw i obowiązków) pomiędzy słuchaczem a szkołą.
4.    W momencie zapisu na kurs słuchacz otrzymuje kopię Regulaminu Centrum Kształcenia Języków Obcych 2018/2019 oraz Umowę wraz z załącznikami.
5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowane przepisy kodeksu cywilnego.
6.    Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.
7.    Powyższy Regulamin obowiązuje od 01.09.2018  r.

Copyright © 2020 IT Secure Usługi Informatyczne Rights Reserved.