foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nauka języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego z nami to sama przyjemność!

 

 

Tabela poziomów nauczania

 

Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, etapy nauki języka podzielone są na 12 semestrów: od poziomów podstawowych A1 i A2, poprzez poziomy samodzielności B1 i B2 , aż do poziomów biegłości językowej C1 i C2. Aby osiągnąć poziom komunikatywności należy ukończyć co najmniej 300- 450 godzin kursów, czyli około 3 lat nauki w trybie kursów standardowych ( 2 godziny zegarowe tygodniowo). Osiągnięcie poziomu biegłości uzależnione jest od tempa nauki, motywacji, systematyczności oraz poziomu kształcenia. Przed rozpoczęciem kursu konieczne jest dokładne określenie poziomu słuchacza. 


CHARAKTERYSTYKA POZIOMÓW ZNAJOMOŚCI JĘZYKA:

POZIOM A1 (w przyp. języka angielskiego BREAKTHROUGH)
- znajomość prostych słów, wyrażeń,
- odpowiedzi na proste pytania,
- wykonywanie prostych poleceń,
- pisanie prostych tekstów.

POZIOM A2 (WAYSTAGE)
- znajomość podstawowych struktur gramatycznych,
- formułowanie krótkich wypowiedzi na tematy codzienne,
- rozumienie prostych tekstów

POZIOM B1 (THRESHOLD)
- świadczy o znajomości struktur gramatycznych i leksykalnych na średnio zaawansowanym poziomie,
- dość płynne komunikowanie się,
- rozumienie prostych tekstów

POZIOM B2 (VANTAGE)
- płynna komunikacja,
- płynne wygłaszanie opinii, argumentowanie,
- rozbudowane wypowiedzi.

POZIOM C1 (EFFECTIVE OPERATIONAL PROFICIENCY)
-    szeroki zakres struktur gramatycznych
-    pełna komunikatywność w mowie i piśmie,
-    redagowanie tekstów,
-    robienie prezentacji.

POZIOM C2( MASTERY)
- znajomość języka podobna do rodowitego użytkownika języka,
-wygłaszanie referatów,
- bogate struktury. 

 

Centrum Kształcenia Języków Obcych proponuje kursy na następujących poziomach:

POZIOMY 0
Poziom 0 jest przeznaczony dla osób początkujących, które nigdy nie uczyły się języka obcego.

POZIOM I i II
Poziom I i II przeznaczony dla osób, które mają już podstawy języka, czy też dla tych, którzy nie mieli z nim przez dłuższy czas kontaktu. Metody stymulujące, wybierane przez lektora na początku kursu są dobrane w taki sposób, aby zaangażować w pracę każdego kursanta w grupie- nawet takiego, który nie uczestniczył wcześniej w zajęciach grupowych.  Nasz nauczyciel wybiera odpowiednie ćwiczenia, które umożliwiają słuchaczom w pełni wykorzystać i pogłębiać ich znajomość języka.
Pod koniec kursu będziesz:
•    w stanie zrozumieć i wykorzystać w mowie i w piśmie podstawową gramatykę,
•    Znać użyteczne słownictwo i popularne zwroty, co pozwoli Ci porozumieć się w codziennych, zwykłych sytuacjach, tj. w trakcie zakupów, podróży, w rozmowach z przyjaciółmi, czy w udzielaniu/poszukiwaniu informacji,
•    umieć napisać proste wiadomości oraz opisy,
•    w stanie przeczytać proste informacje i notatki, zrozumieć różne teksty, ogłoszenia i instrukcje.

POZIOMY III i IV
Uczniowie na poziomie III i IV powinni znać już podstawową gramatykę języka obcego, lecz często brakuje im słownictwa do prowadzenia rozmów. Albo mają duży zasób słów, lecz brak im podstaw gramatycznych. Bywa i tak, że mają duży zasób słów oraz gramatyki, jednak brak im pewności w wyrażaniu komunikatów, więc nie komunikują się w ogóle. Nasze zajęcia mają za zadanie rozwijać zręczność językową uczniów w rozmawianiu, pisaniu i czytaniu. Z naszego doświadczenia wynika, iż na tym poziomie kompetencji językowej, bardzo przydatne są konwersacje i ćwiczenia typu drills (w przypadku jęz. angielskiego), gdyż to one motywują do kolejnego etapu nauki.
Pod koniec kursu będziesz:
•    efektywnie porozumiewać się w różnych życiowych sprawach,
•    znać system zastosowania czasów, jak również bardziej skomplikowaną gramatykę tj. tryby warunkowe i czasowniki modalne,
•    posługiwać się nowym, bogatszym słownictwem, dotyczącym m.in. pracy, podróży, zakupów, życia rodzinnego, zainteresowań i rozrywki,
•    umieć rozmawiać zarówno w formalnym, jak i nieformalnym,
•    w stanie czytać teksty o różnorodnej tematyce i zrozumieć ich sens mimo wielu wciąż nieznanych ci do tej pory słów i zwrotów,
•    słuchając tekstów umieć odnaleźć w nich informacje, których potrzebujesz,
•    wymawiać słowa z większą dokładnością i pewnością siebie.

POZIOMY V i VI
Na poziomie średnio-zaawansowanym uczniowie przeważnie posiadają dobrą, bierną znajomość gramatyki. Są oswojeni np.: z systemem czasów, trybami warunkowymi oraz z czasownikami modalnymi używanymi w prośbach i ofertach. Chociaż słownictwo jest ograniczone, słuchacze mogą być bardziej zaawansowani w niektórych znanych im tematach. Aby posiadali większą pewność posługiwania się językiem powinni rozwijać płynność mówienia, czytania i pisania. Praktyczne ćwiczenia płynności wymowy zarówno w parach jak i grupach z innymi uczestnikami kursu mają pomóc nauczycielom w stworzeniu przyjaznej, bezstresowej atmosfery do nauki.
Pod koniec kursu będziesz:
•    miał zręczność w trafnym formułowaniu myśli w różnych sytuacjach,
•    mógł używać gramatyki angielskiej z większym zrozumieniem i pewnością,
•    mógł posługiwać się szerszym zasobem słownictwa zawierających np. wyrażenia leksykalne, połączenia międzywyrazowe, które poprawią komunikację w bogatszym wymiarze tematycznym,
•    w szerszym zakresie rozumieć język pisany i mówiony,
•    posiadać większą pewność rozumienia głównej idei tekstu pisanego, mówionego, bez potrzeby tłumaczenia na język polski,
•    w stanie z większą precyzją i pewnością wyrażać swoje myśli w różnych tematach począwszy od prostszych życiowych, codziennych wyrażeń po bardziej abstrakcyjne,
•    mógł pisać proste teksty: nieformalne listy, raporty, opowiadania,
•    sprawniej posługiwać się słownikiem,
•    mieć większą pewność swojej wymowy.

POZIOMY VII i VIII
Poziom średnio-zaawansowany wyższy jest przeznaczony dla osób, które posiadają bardzo dobre zrozumienie gramatyki języka oraz czasów. Uczniowie posiadają już bogaty zasób słownictwa obejmującego różnorodną tematykę. Na tym poziomie słuchacze rozszerzają wiadomości z dziedziny: gramatyki, słownictwa, dzięki temu usprawniają płynność, trafność mówienia i pisania. Ponadto szkolą czytanie oraz słuchanie aby poprawić zrozumienie autentycznych tekstów. Nauczyciele zapewniają miłą i bezstresową atmosferę do nauki.
Pod koniec kursu będziesz:
•    mógł wykazać się bardzo dobrą znajomością zasad gramatyki  w mowie i piśmie: używania wszystkich czasów przyszłych, trybów warunkowych, zasad zadawania pytań oraz używania zdań opisowych złożonych,
•    posiadać większy i bogatszy zasób leksyki, obejmujący szerszy zestaw tematyczny np. złożenia przyimkowe z czasownikami lub przymiotnikami i innymi wyrażeniami,
•    mieć większą pewność czytania różnorodnych oryginalnych tekstów bez potrzeby tłumaczenia na język polski,
•    posiadać zdolność pisania zarówno w formalnym, neutralnym oraz nieformalnym stylu,
•    posiadać lepsze zrozumienie autentycznej mowy.


POZIOM FCE (języka angielski)
Kursy FCE trwają dwa lata czyli cztery semestry . Na kurs przygotowujący do egzaminu FCE kwalifikują się słuchacze po około czterech latach nauki j. angielskiego. Zakłada się, że kandydaci na tym poziomie poznali już większość struktur gramatycznych i że potrafią porozumiewać się w j. angielskim z dużą łatwością, choć ich wypowiedzi, zarówno ustne jak i pisemne, bywają uproszczone i nieprecyzyjne. Jednym z głównych zadań kursu FCE, poza sukcesywnym rozwijaniem umiejętności językowych, jest także przygotowywanie kandydatów do rozwiązywania zadań typowo egzaminacyjnych takich jak np. przekształcanie zdań, udzielanie rozwiniętych wypowiedzi ustnych lub pisemnych, argumentowanie wyborów i opinii, czy też wysłuchiwanie szczegółowych informacji.

Po ukończeniu kursu FCE :
Słuchacz staje się niezależnym użytkownikiem języka, co w praktyce oznacza, iż swobodnie operuje głównymi strukturami gramatycznymi, tak w mowie jak i piśmie, wykazując znajomość bogatej gamy słownictwa, co umożliwia komunikowanie się w rozmaitych sytuacjach życia społecznego. Osoba, która zdała egzamin FCE, potrafi z łatwością sporządzić notatkę służbową, napisać sprawozdanie czy też list o charakterze formalnym, a także zdać relację ustną z zaistniałych wydarzeń. Rozumienie tekstów pisanych i języka mówionego wykracza poza umiejętność wychwycenia konkretnych informacji, pozwalając także na dokonanie analizy lub syntezy, wyciągnięcie ogólnych wniosków czy też odczytanie intencji autora.


POZIOM CAE (język angielski)
Kurs przygotowujący do egzaminu CAE trwa dwa lata, czyli cztery semestry. Egzamin CAE, choć w swej strukturze identyczny z FCE , w stopniu trudności bardziej zbliżony jest do egzaminu CPE. Praktyka pokazuje, iż tylko kandydaci, którzy zdali egzamin FCE z wynikiem bardzo dobrym (A) mogą przystępować do egzaminu CAE po dwóch semestrach nauki.
Po ukończeniu kursu CAE:
Słuchacze najczęściej pragną przystąpić do egzaminu CAE choć często zdarza się, że wybierają kursy na tym poziomie z innych powodów, na przykład aby doskonalić swe umiejętności lub nie stracić kontaktu z językiem. Stąd też proces nauczania jest wysoce zindywidualizowany, tak aby sprostać oczekiwaniom i indywidualnym potrzebom poszczególnych uczestników. Na poziomie CAE słuchacze znają już praktycznie wszystkie ważniejsze struktury gramatyczne i posiadają bogate słownictwo, choć w ich wypowiedziach mogą pojawiać się błędy gramatyczne i stylistyczne. W trakcie trwania kursu główny nacisk kładziemy na wzbogacanie słownictwa ze szczególnym uwzględnieniem wyrażeń idiomatycznych, frazeologii i poprawności stylistycznej. Pod koniec kursu słuchacze mają także okazję doskonalić techniki czysto egzaminacyjne jak np. szybkie czytanie, analizowanie wypowiedzi według podanego klucza czy też sztukę podtrzymywania konwersacji.

Na Naszych kursach mile widziani są kursanci w każdej grupie wiekowej.
W trakcie trwania kursów, Lektorzy zobowiązani są sprawdzać postępy procesu nauczania na każdym poziomie, w formie przeprowadzanych testów oraz egzaminów podsumowujących dany etap nauki.
Każdy kurs kończy się przyznaniem certyfikatu Naszej placówki

Copyright © 2020 IT Secure Usługi Informatyczne Rights Reserved.